vyskum zakaznikov VÝSKUM ZÁKAZNÍKOV

Kvantitatívne a kvalitatívne výskumy – trhové pozície, rastové stratégie, spokojnosť a chovanie zákazníkov

  Výskum trhových príležitostí (analýza strategického potenciálu a nedostatkov)
  Výskum chovania zákazníkov/spotrebiteľov (preferencie, postoje, hodnotenie produktov, cenová citlivosť a i.)
  Výskum maloobchodu
  Štúdie spokojnosti a lojality zákazníkov
  Test-shopping (nezávislé testovanie obchodných reťazcov)

Metodické nástroje výskumu trhu

  diskusné skupiny
  hĺbkové rozhovory
  mystery/test shopping
  terénny prieskum
  výskum maloobchodu

Odborné kapacity a predpoklady

  sieť školených anketárov v Českej Republike, Slovensku, Poľsku, Rusku a i.
  dôsledná kontrola kvality
  výber respondentov štandardnými postupmi
  spracovanie dát štandardnými nástrojmi (vr. softwaru SPSS)
  záverečná správa v tlačenej a/, alebo elektronickej verzii
  prezentácia a interpretácia dát a výsledkov v podobe tabuliek a grafov

 


Prosím, povedzte nám svoje požiadavky a my pripravíme konkrétny návrh a cenovú ponuku.